Почетна » За Амбасадата » Награди и признанија


ПРВО МЕСТО ЗА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО ОДНОС НА ДОВЕРБА ВО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Првата детска амбасада во светот Меѓаши е рангирана на прво место по односот на позитивно/негативно мислење како и во претходните истражувања (2007, 2008,2010), односно кај оваа организација најмногу преовладувало позитивното мислење

http://www.flickr.com/photos/childrens_embassy/9278535466/

http://tacso.org/documents/reports/?id=9554

Граѓаните имаат позитивно мислење за граѓанските организации

Први пет препознаени како успешни граѓански организации

2013 – Црвен крст, Мост, Меѓаши, Ел хилал, СОС Детско село

2010 - Црвен крст, Меѓаши, Ел хилал, Мост, ФИООМ

Графикон II.1. Препознаени граѓански организации како успешни

Мнозинството од граѓаните (53,8 %) знаат да наведат успешна граѓанска организациja, слично како и во 2010 г. (52,6 %). Вкупно се препознаени околу 80 конкретни граѓански организации најмалку од еден граѓанин. Први десет граѓански организации кои граѓаните ги наведуваат како успешни се: Црвен крст, Мост, Меѓаши, Ел хилал, СОС Детско село,ФООМ, ЗНМ, Аква, Аман и Организација на жените на Свети Николе. Пет од овие организации беа наведени како најуспешни и во 2008 и во 2010 година (Црвен крст, Мост,

Меѓаши, Ел хилал и ФООМ).

Познавање граѓански организации кои придонесуваат развојот на

демократијата и човековите права

2013 – ХКЧП, АДИ, Мост, Меѓаши, ФООМ

2010 - ХКЧП, Меѓаши, Мост, Разбуди се, ФИООМ

Познавање граѓански организации кои придонесуваат во градењето

мултикултурно општество

2013 – ЗНМ, ЦИРа, ФООМ, Аква, Меѓаши

2010 - МЦМС, Разбуди се, Младински исламски форум, ФИООМ, ЗНМ

Меѓаши и Црвен крст, кои ги знаат поголемиот дел од граѓаните. Над 70%

Раст на информираноста и познавањето во однос на 2008 и 2010 г. се забележува кај дел од прворангираните организации, Меѓаши и Црвен крст, кои ги знаат поголемиот дел од граѓаните.

Над 70 % од граѓаните слушнале за 15 од испитуваните 31 организација.

Освен Црвен крст, кого го познаваат големо мнозинство граѓани и Мост, Меѓаши, СОС Детско село, ЗНМ и ХКЧП, кои ги познаваат мнозинство граѓани, останатите организации ги познаваат помалку од половината граѓани.

Графикон III.9. Знам /сум слушнал за:

http://mcms.org.mk/images/docs/2013/doverbata-vo-graganskoto-opstestvo-2013.pdf

Познавање на граѓанските организации

Граѓаните беа запрашани да наведат една или повеќе успешни граѓански организации,

т.е. организации кои според нивното мислење се активни и постигнуваат резултати.

Графикон II.1. Препознаени граѓански организации како успешни

Мнозинството од граѓаните (53,8 %) знаат да наведат успешна граѓанска организациja,

слично како и во 2010 г. (52,6 %). Вкупно се препознаени околу 80 конкретни граѓански

организации најмалку од еден граѓанин. Први десет граѓански организации кои граѓаните

ги наведуваат како успешни се: Црвен крст, Мост, Меѓаши, Ел хилал, СОС Детско село,

ФООМ, ЗНМ, Аква, Аман и Организација на жените на Свети Николе. Пет од овие

организации беа наведени како најуспешни и во 2008 и во 2010 година (Црвен крст, Мост,

Меѓаши, Ел хилал и ФООМ).

2013 – Црвен крст, Мост, Меѓаши, Ел хилал, СОС Детско село

2010 - Црвен крст, Меѓаши, Ел хилал, Мост, ФИООМ

Над 70 % од граѓаните слушнале за 15 од испитуваните 31 организација.

Освен Црвен крст, кого го познаваат големо мнозинство граѓани и Мост, Меѓаши, СОС

Детско село, ЗНМ и ХКЧП, кои ги познаваат мнозинство граѓани, останатите организации

ги познаваат помалку од половината граѓани.

Доверба во граѓанските организации по потсектори на дејствување

Довербата на граѓаните во граѓанските организации според потсекторите на

дејствување е речиси идентична како и претходните години. Имено, редоследот на

секторите останал непроменет, додека разлика се јавува во процентите на зголемената

доверба. И понатаму организациите коишто се занимаваат со прашањата од областа на

децата, младите и студентите, потоа организациите за/на лица со посебни потреби и

организациите со фокус на родовите прашања се водечките три потсектори. Зголемената

доверба е евидентирана кај сите потсектори, некаде и за повеќе од 15 процентни поени

како што е водечкиот потсектор – Деца, млади и студенти. Исто така, позитивно е што за

сите потсектори доминираат позитивните одговори односно доминира имањето доверба,

наспроти немање доверба во соодветниот потсектор. Ова е различно од 2010 кога кај петте

последно рангирани потсектори доминираше недовербата во нив, наспроти довербата.

Студентите и младите и понатаму најголеми поддржувачи на граѓанските

организации.

Ако во 2010 г. констатиравме дека ако се тргне од ставот дека младите и студентите се

иднината во секоја земја, и со тогаш искажаната доверба од 55,1 % заклучивме дека

граѓанските организации и граѓанското општество во Македонија ги очекува развој и

поголем граѓански активизам, сега заклучокот е потврден бидејќи забележано е големо

зголемување општо на довербата во граѓанското општество, а исто така довербата од

страна на младите и студентите во граѓанските организации бележи големо зголемување

на 69% односно 77 %.

Познавање на граѓанските организации

Граѓаните беа запрашани да наведат една или повеќе успешни граѓански организации,

т.е. организации кои според нивното мислење се активни и постигнуваат резултати.

Над 70 % од граѓаните слушнале за 15 од испитуваните 31 организација.

Освен Црвен крст, кого го познаваат големо мнозинство граѓани и Мост, Меѓаши, СОС

Детско село, ЗНМ и ХКЧП, кои ги познаваат мнозинство граѓани, останатите организации

ги познаваат помалку од половината граѓани.

Графикон III.9. Знам /сум слушнал за:

http://mcms.org.mk/images/docs/2013/doverbata-vo-graganskoto-opstestvo-2013.pdf