Почетна » СОС телефон » Годишен извештај за работата на СОС-линијата за деца и млади 2023


Годишен извештај за работата на АлоБушавко 070390632 – телефон за деца имлади 2023

2023 гoдина беше значајна година за тимот на Меѓаши. Ало Бушавко 070390632- телефонот за деца и млади го одбележа своето 30 годишно поддржување,насочување и лобирање за децата и младите во Македонија. И покрај тоа штобројот на деца кои нè контактирале не е голем, сепак споредено со минатитетри години се забележува поголем број деца и млади кои директно нѐконтактираат. Тимот на Ало Бушавко и понатаму продолжува со напорите иактивностите за охрабрување на децата и младите да се јават, за да сеинформираат или за да пријават прекршување на нивните права.Продолживме со пренасочување на повиците и притоа не направивме никаковпрекин во давањето на нашите услуги и 24/7 достапност.

За жал, 2023 година ја обележаа немили настани во Македонија и регионот,вклучително и трагичниот случај на изгубен живот на млада личност.Размерот во кој овие настани резонираа и ефектите што ги предизвика пред семеѓу децата и младите за жал ниту стручната јавност ниту пак надлежнитеструктури не успеаа да ги аморитизираат, и покрај напорите сепак не сеиспитаа условите во нашиот образовен систем, можните чинители за појава наслични случки за да може да се направат стратегии за превенција. Сето овапридонесува кон креирање голем број стресори за менталното здравје изголемување на ранливоста на сите, но особено на децата и младите.

Токму затоа во таков општествен контекст, на прво место на проблеми илипричини заради кои се јавиле дојавувачите на Ало Бушавко, во изминататагодина се последици врз нарушено ментално здравје на децата, дури 35% одвкупните дојави, или инаку гледано секое трето дете има нарушено менталноздравје. Меѓу причините за ваквата состојба дополнително придонесуваат инарушените родителски односи, проблем кој следствено продолжува дакотира помеѓу првите три места во категоријата проблеми години наназад.

PDF...