Почетна » За Амбасадата » Етички кодекс


Етички кодекс

  

Прва детска амбасада во светот

 Меѓаши

 

Моралните и етички принципи на однесување и промовирање на правилни вредности се основни начела на Првата детска амбасада во светот Меѓаши и на оние кои работат во истата. Меѓаши континуирано работи на зајакнување на граѓанското движење за заштита на децата и нивните права, како и на зајакнување на функционалноста на институциите во најдобар интерес на детето. Амбасадата го промовира мировниот активизам и волонтерство, развивајќи активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство. 

Етичкиот кодекс произлегува од полето на делување на Меѓаши и ги опфаќа клучните аспекти од функционирањето и работењето на организацијата кои се од етичка и морална природа. За сите аспекти од работењето кои не се експлицитно опфатени во рамките на овој Кодекс, се очекува од страна на вработените да се однесуваат согласно принципот за здраворазумско и логично однесување. 

Заштитата на децата и нивните права како централна заложба на Првата детска амбасада во светот Меѓаши го опфаќа почитувањето на правата на децата и спроведување на сите правни мерки и други соодветни мерки во случај на нивно нарушување. 

Покрај Етичкиот кодекс, одредени аспекти од работењето на Меѓаши ќе бидат соодветно регулирани во Правилникот за работни односи и Куќниот ред (Организациски договор). За да се разбере суштината на функционирањето, начинот на однесување, постапување, регулирање и внатрешна поставеност како и раководење и извршување во организацијата потребно е да се има предвид содржината на сите три документи бидејќи тие би требало да функционираат и да се разбираат како една целина и почитувањето на еден не гo исклучува почитувањето на другите два документи. 

Со почитувањето на овој Етички кодекс се очекува да се придонесе кон зајакнување, разбирање и прифаќање на основните вредности во организацијата, ќе се подобри регулирањето на меѓучовечките односи како и одредени одговорности на вработените. Во случај на непочитување на некој од членовите на Кодексот, може да биде изречена дисциплинска мерка која е наведнеа во правилникот за работни односи.

 

 

Основни принципи

 

       1)       Вредности, цели, визија и мисија

       2)       Почитување и разбирање

       3)       Интегритет

       4)       Почитување на индивидуалноста

       5)       Комуникација и информираност

       6)       Помош и соработка

       7)       Еднаков третман

       8)       Ненасилство

       9)       Економичност

    10)    Злоупотреба

    11)    Доверливост и професионалност

    12)    Код на облекување

    13)    Политичка непристрасност

    14)    Грижа за угледот на организацијата

    15)    Подароци

    16)    Плата

    17)    Проекти, економски активности и донации

    18)    Волонтери и други лица кои се привремено ангажирани

    19)    Солидарност и поддршка


Превземи Етички кодекс на ПДАС Меѓаши тука