Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.31


Oбезбеден 6.121 шампон за децата сместени во детски домови и други институцииПрвата детска амбасада во светот- Меѓаши во партнерство со Nelt ST Procter and Gamble на 14 февруари (четврток) организираше акција за дарување 6.121 шампон. Шампоните беа дарувани нa:

20 деца од Дневниот центар за деца на улица кој функционира во рамките на Детската амбасада;
270 деца од Дневниот центар за деца на улица во Кисела Вода;
25 деца од Дневниот центар за деца на улица во Шуто Оризари;
27 деца од Завод за згрижување, воспитание и образование на деца и млади “Ранка Милановиќ”;
50 деца од Јавна установа за деца со воспитно –социјални проблеми;
112 деца од СОС Детското село;
87 деца од Детски дом “11 Октомври”;
11 деца кои престојуваа во Прифалиштето за деца во кризна состојба при Детската амбасада 2001-2007 година;
25 деца од Воспитно-поправниот дом;
107 деца од Детските работилници во Детската амбасада-Меѓаши;
6 деца од Македонски центар за женски права-Шелтер центар.
 
Станува збор за донација на Пантен шампони кои имаат рок на траење од септември 2008 до февруари 2009, а вкупниот износ на донацијата е 856.821,00 денари.