Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.31


Дневен центар за деца на улицаДневниот центар за деца на улица активно работеше и во изминатиот период (октомври 2007-јануари 2008). Од регистрираните 35 деца во центарот редовно доаѓаат 20 деца. Тие се на возраст 5-14 години и доаѓаат од т.н. Картон Маало во Ново Лисиче и Кланица во населба Аеродром. Во Дневниот центар добиваат ужинка, чиста облека, се бањаат и посетуваат работилници. 
 

Во овој период децата беа учесници на неколку насатани. На 3-ти ноември во соработка со Open Fun Football School беше организирана спортска манифестација на игралиштето на Детскиот дом 11 Октомври за децата од Дневниот центар и децата од Детските работилници при Детската амбасада. На манифестацијата децата поделени во различни групи беа дел од неколку олимписки игри.  

 
Наредно случување беше 6-от Саем на НВО на кој децата беа дел од социо-културен настан и ги презентираа најлошите форми на злоупотреба на детски труд. По настанот во соработка со Action Park за децата бесплатно беше овозможена неколку часовна забава.

Крајот на 2007 година за децата се заокружи со новогодишна забава со магионичар во соработка со Космофон каде на децата им беа поделени и новогодишни пакетчиња.

Во јануари работата на Дневниот центар беше повторно промовирана и во медиумите. Текстот кој беше објавен може да го прочитате на следниов линк :  http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FF76E8130861FE4889DBF3606B2B7B8B.

Дневниот центар продолжува со својата работа и покрај тоа што од месец јануари немаме обезбедено финансиер на проектот. Се надеваме дека Министерството за труд и социјална политика ќе биде во можност да ја продолжи финансиската поддршка на центарот.

Покрај убавите настани во месец ноември кога отидовме да ги земеме деца од нивите импровизирани домови бевме сведоци на арогантион однос на општина Аеродром кон семејствата на децата. Во прилог следи изјавата на Азра Ризвановиќ, педагог, кој работи со децата од Дневниот центар.

Izjava 

Data:7 Noemvri 2007g.

             Ovaa сreda, kako i voobi~aeno trgnav da gi zemam decata koi go posetuvaat Dnevniot centar za deca od ulica vo ramkite na Амбасадата Me|a{i. Decata `iveat vo improvizirani ku}i~ki vo naselba Novo Lisi~e. Me pre~eka grda slika koja pove}e pati porano sum ja videla -buldo`eri koi go urivaat `iveali{teto na semejstvo so osum deca. Prisuten be{e i gradona~alnikot na op{tina Aerodrom koj me pozdravi i me zapra{a zo{to sum tuka. Jas mu ka`av deka doa|am od Me|a{i za da gi zemam decata vo Dnevniot centar, na {to toj mi odgovori deka ne bilo ubavo da gi zala`uvame lu|eto na toj na~in i da gi poddr`uvame vo toa da `iveat ”na divo“. Mu odgovoriv deka ”nie“ (граѓанските organizacii) ne sme gi smestile tuka lu|eto, tuku deka jas samo doa|am da gi zemam decata vo centarot i go zapra{av zo{to gi ru{at. Mi odgovori deka tie lu|e {irat zarazni bolesti, deka spored li~nite karti treba da `iveat vo [uto Orizari i deka imaat smestuvawe vo Katlanovo. Se obidov da mu objasnam deka tie ne sakaat da `iveat vo Katlanovo bidej}i e predaleku od gradot, a tie rabotat vo gradot-negoviot odgovor be{e-”[to toa rabotat, pravat |ubre?“.Se obidov da mu objasnam deka nemo`at da `iveat vo [uto Orizari bidej}i nemo`at da pla}aat kirija, kako i deka ova konkretno semejstvo imalo porano ku}a vo [uto Orizari koja moralo da ja prodadat za da platat za operacija na tumor na mozokot za nivniot sin i deka od toga{ `iveat nomadski. Toj ne me islu{a, tuku mi re~e deka nie treba da gi smestime nekade, a ne ”samo da profitirame od niv“, Dodeka gi ru{ea ne im dozvolija nitu da si gi izvadat rabotite od vnatre, se derea po majkata da izleze, dodeka taa se obiduva{e da spasi kolku mo`e pove}e raboti od ku}ata. Koga buldo`erot udri vo ku}ata, gradona~alnikot se svrte i trgna da si odi. Potr~av nakaj nego da go stasam i go zapra{av dali sega }e gi smestat nekade lu|evo, so ogled na toa deka po~na da vrne do`d i deka ima osum deca vo semejstvoto. Toj luto mi odgovori da ne go voznemiruvam ve}e i deka toj e ”edinstven gradona~alnik koj vaka izleguva na teren i si gi valka racete “. Jas ve}e vidno iznervirana mu odgovoriv deka apsolutno e vo pravo, racete mu se izvalkani, i si zaminav ostavaj}i gi rasplakanite deca na koi ru{eweto na nivniot dom ve}e im e sekojdnevie.

p.s. Me|u drugoto go zapra{av gradona~alnikot dali e svesen deka za dva-tri dena istive lu|e }e izgradat ku}a na istoto mesto, zna~i deka ni{to ne re{ile so ru{eweto, tuku samo im napravile materijalna {teta na lu|eto koi spa|aat vo najsiroma{nite sloevi od na{eto op{testvo. Na ova ni{to ne mi odgovori. Samo po tri dena, lu|eto pak se tamu.

Rizvanovi} Azra