Почетна » СОС телефон » Информации за СОС телефон


СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија) Јануари-Јули 2011та година 
  


1. Децата се незаштитени и постојано изложени на насилство и злоупотреба претежно од страна на возрасни лица.

2. Најголемиот број на пријави се однесуваат на проблеми во семејството (18,18%) каде се нарушени семејните односи и релации.

3. Децата молчат и трпат насилство. Тие ретко го пријавуваат насилството бидејќи се плашат. Оние кои се јавуваат се возрасни лица блиски на семејството, сведоци на агресијата на која се изложени децата.

4. Само 8 деца жртви на насилство имале храброст и сами го пријавиле насилството.

види повеке: PDF - Извештај на СОС телефонот за период Јануари - Јули 2011