Почетна » СОС телефон » Информации за СОС телефон


ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 И НА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА СЛУЖБА ПРИ ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА

 

СОДРЖИНА:

Генерални согледувања за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222

и на Бесплатната правна служба за првата половина од 2013година...............................................3

1.Краток опис на досегашната работа на СОС телефонoт за деца и млади 08001222........................4

2.Општи податоци за работата на СОC телефонот за деца и млади ................................................5

2.1 Методологија на систематизирање на податоците.....................................................................5

3. Податоци за јавувачите............................................................................................................5

3.1 Податоци за јавувачите според возраста..................................................................................5

3.2 Обраќања од страна на деца..................................................................................................6

3.3 Обраќања според полот на јавувачите.....................................................................................6

3.4 Обраќања според етничката припадност на јавувачите.............................................................7

3.5 Обраќања според средината на живеење на јавувачите............................................................7

4. Начини на дојава....................................................................................................................8

5. Податоци за децата кои се опфатени во случаите на можни прекршувања на детските права

пријавени во Детската амбасада Меѓаши.......................................................................................8

5.1 Табела со категории на проблеми на децата-жртви..................................................................9

5.2 Графички приказ на возраста на децата жртви........................................................................11

5.3 Графички приказ на децата чии права се прекршени според етничката припадност...................12

5.5Графички приказ на децата чии права се прекршени според нивниот пол..................................12

6. Категории на проблеми...........................................................................................................13

6.1 Сомнеж за политичка злоупотреба на деца..............................................................................13

6.2 Барање на материјална и финасиска помош............................................................................13

6.3 Семејно насилство.................................................................................................................13

6.5 Прекршување на првата на децата при бракоразводни постапки..............................................13

6.5Насилство врз децата во воспитно-образовни институции и несоодевтно оценување.....................14

6.6 Сексуална злоупотреба..........................................................................................................14

6.7 Питачење..............................................................................................................................14

7. Психо-социјално советувалиште................................................................................................14

8. Постапување на Бесплатната правна служба..............................................................................16

9. Генерални препораки и заклучоци...........................................................................................16

 

Повеќе...