Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.31

Заедничка иницијатива за недискриминација „Еден до друг – различни, а еднакви“           На 9 декември 2007 година, во 2007 година Европска година за еднакви можности на сите, пред 10 декември, Меѓународен ден на човековите права, повеќе граѓански организации меѓу кои и Детската амбасада Меѓаши, одржаа прес конференција на која беше промовирана заедничката иницијатива за недискриминација „Еден до друг – различни, а еднакви“, чии цели се јакнење на свеста за недискриминација и концептот на еднакви можности, донесување на општ Закон за недискриминација и формирање на независна комисија/тело за заштита на човековите права.

            Граѓанските организации информираа зошто сметаат дека на Македонија и се потребни активности за антидискриминација, што досега е направено во врска со антидискриминацијата и кои ќе бидат следните чекори.

                Македонија нема општ закон за анти-дискриминација. Ова прашање не е уредено или не е јасно уредено во законите за јавните услуги како: здравствена заштита, образование, со­ци­јална сигурност и други услуги, а има и одредби спротивни на меѓународните договори. Македонија со приближувањето кон ЕУ има обврска да донесе општ закон за анти-дискри­ми­на­ција.

            Македонија има Закон за еднаквост на жените и мажите и иницијативи како Законот за правата на лицата со хендикеп, кој е во собраниска постапка.

            Македонија има законодавство (Закон за работни односи) кое забранува дискри­ми­на­ци­ја при вработување и на работното место, врз основа на: расата и бојата на кожата; полот; воз­раста; здравствената состојба и инвалидност; религиозно, политичко и друго убедување, членување во синдикати; националното (етничко) потекло; социјалното потекло, статусот на семејството и имотната состојба, половата насоченост или заради други лични состојби. Овие одредби се усогласени со законодавството на Европската унија (ЕУ).

            Македонија нема независно тело за заштита од дискриминација. Жртвите на дис­кри­ми­нација во јавниот сектор може да се обратат до Народниот правобранител.

            Жртвите на дискриминација може да побараат судска заштита (во редовните судови), или да поднесат иницијатива до Уставниот суд (во случаите на дискриминација врз основа на пол, раса, верска, национална, социјална или политичка припадност), а исто така може да им даде поддршка и граѓанска организација.

            Дражавата се обврзала (со национална програма) да донесе општо законодавство за анти-дискриминација до 2009 година. Ние бараме да се донесе Национална стратегија и општо законодавство за анти-дискриминација во 2008 година и да се формира независна комисија за човекови права до 2009 година.

Во иницијативата се вклучени:

Полио плус: www.polioplus.org.mk

Центарот за човекови права и решавање на конфликти: www.chrcr.org.mk

Месечина – Гостивар: www.mesecina.org.mk

Асоцијација за демократски иницијативи – Гостивар: www.adi-macedonia.org

Меѓаши: www.childrensembassy.org.mk

Македонски центар за права на жените: www.mwrc.com.mk

ХОПС: www.hops.org.mk

МАССО: www.masso.org.mk

МЦМС: www.mcms.org.mk