Почетна » Мировно образование » Август 2015 Покана за учество на тренинг | Ftesë për pjesëmarrje në trajnim


ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ТРЕНИНГ ЗА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Драги пријателки и пријатели!

 

Ви се обраќаме од Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ со покана и информации за оддржување тренинг од областа на Мировното образование. Истиот ќе се одржи од 21.08.2015. до 27.08.2015, во хотел „Куќа на уметноста“ во Кичево. Тренингот е наменет за професори/ки од средните училишта кои се дел од Програмата за Мировно образование,  кои се мотивирани за вклучување во активности поврзани со мировното образование во училиштата (градење на мирот, заштитата на човековите права, правата на малцинствата, еднаквост помеѓу половите, работа со деца и младинци, поврзување на различни национални и етнички групи и организации, зацврстување на нивното меѓусебно разбирање и доверба..). Пријавените кандидати/ки треба да имаат предвид  дека со пријавата се обврзуваат да учествуваат на сите тренинзи и активно да се вклучени во спроведување на мировни активности во рамките на овој проект.

Цели на тренингот се:

•              активно вклучување во Мировното образование кое се темели на потребата од превенција на насилството.

•              развивање на меѓуетничкиот дијалог и меѓусебната  доверба и комуникација

•              развивање на свеста кај учесниците и учесничките за човековите права преку развивање на свеста за правата на малцинствата и правото на различност

•              развивање на сензибилитетот на учесниците и учесничките за директно и структурно насилство

•              конструктивно справување со конфликтите со цел да се превенира насилството, во вид на ненасилна разработка на конфликтите

•              поттик на учесниците и учесничките за конструктивен ангажман во процесот на градење на меѓетничката соработка.

•              иницирање за нивно подобро меѓусебно поврзување преку зедничко дејствување во процесот на демократизацијата на општеството.

 

На тренинзите ќе се обработуваат следниве теми: училиштата и Мировното образование, предизвиците на мировното образование денес, поим за насилство и ненасилство, разбирање на конфликтите, ненасилна комуникација, идентитети/национални идентитети, тимска работа, моќ, градење на мирот. Во зависност од потребите на групата ќе се определуваат темите за секој тренинг.

Тренинзите ќе се одвиваат низ интерактивни работилници, преку пленарна, групна и ндвидуална работа а од учесниците/ките се очекува активен придонес. Плановите за работа се интезивни (претпладневни и попладневи работилници во траење од по 3 до 4 часа).

Работниот јазик на тренинзите ќе биде македонскиот, но доколку се јави потреба ќе се преведува и од/на албански.

Тренерски тим:         

Ана Битољану (ПДАС МЕЃАШИ)

Албулена Карага (ПДАС Меѓаши)

Блерим Јашари

Тамара Шмидлинг- гостинка тренер

 

Трошоците за превоз (во висина на автобуски билет), сместување и храна ги сноси организаторот.

Ги повикуваме сите заинтересирани да ја пополнат приложената апликација. Крајниот рок за испраќање на апликацијата е 15. август 2015,  на:

 Е-маил: peace@childrensembassy.org.mk

Непополнети или делумно пополнети апликации нема да се земаат предвид, како и апликации кои ќе пристигнат по истекот на дадениот рок. Од сите лица чии апликации ќе бидат прифатени се очекува дека активно ќе учествуваат на сите работилници од почетокот до крајот на тренингот.

 

Критериуми за избор на учесниците:

•              да се мотивирани активно да учествуваат во текот на целосната реализација на проектот

•              мотивација за долгорочен ангажман на дејствување во областа на градењето на мирот

•              интерес за размена на знаења и искуства со личности и организации кои работат слични активности

•              можност за мултипликација на стекнатите знаења и вештини

 

Бидејќи бројот на учесниците и учесничките е ограничен на 20, а очекуваме дека ќе се пријават многу повеќе, најверојатно не ќе можеме позитивно да одговориме на сите заинтересирани. Нашата цел е добро мотивирана, разнородна и добро балансирана група. Значи, пред се ќе водиме сметка за мотивацијата на пријавените кандидати/ки и рамнотежа во поглед на половите, етничките и останатите разлики.

За дополнителни прашања лице за контакт:

Гордана Пирковска Змијанац

peace@childrensembassy.org.mk

+389 (0)75 451 397

 

Симни ја апликацијата тука ...

 

 

FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIM DHE AKTIVITETE PËR ARSIMIM PAQËSOR


Të dashur mikesha dhe miq,

 

Ju drejtohemi nga Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë MEGJASHI me ftesë dhe informata për mbajtjen e një trajnimi nga fusha e Arsimimit Paqësor nga 21.08.2015 deri më 27.08.2015 në hotelin "Shtëpia e Artit", Kërçovë. Trajnimi është i paraparë për profesor(ë)/esha nga shkollat e mesme të cilat pjesë e Programit për Arsimim Paqësor, cilët/at janë të motivuar/a të kyçen në aktivitete të lidhura me Arsimimin Paqësor në shkolla (ndërtimin e paqes, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazinë mes gjinive, punën me fëmijë dhe të rinjë, përforcimin e besimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë...). 

 

Kandidat(ë)/et e paraqitur/a duhet të kenë parasyshë se me fletëparaqitjen detyrohen që në mënyrë aktive të kyçen në aktivitetet nga fusha e Paqes, tolerancës dhe mbrojtjes; Shkathtësive jetësore ose në ato jashtëmësimore.

 

Qëllimet e trajnimit janë:

•              kyçja aktive në Arsimimin Paqësor i cili bazohet në nevojën për parandalim të dhunës;

•              zhvillimin e  dialogut ndëretnik dhe besimit dhe komunikimit të ndërsjellë;

•              zhvillimin e vetëdijes tek pjesëmarrësit/et për të drejtat e njeriut, me theks të posaçëm për të drejtat e fëmijëve, përmes ngritjes së vetëdijes për të drejtat e pakicave dhe të drejtës së dallimit;

•              zhvillimin e sensibilitetit të pjesëmarrësve për dhunë direkte, strukturore dhe kulturore;

•              menaxhimin konstruktiv të konflikteve me qëllim që të parandalohet dhuna, në formë të shtjellimit të padhunshëm të konflikteve;

•              nxitje të pjesëmarrës(e)ve për angazhim konstruktiv në procesin e ndërtimit të paqes dhe bashkëpunimit ndëretnik;

•              inicimin e lidhjes së tyre të ndërsjellë më të mirë përmes veprimit të përbashkët në demokratizimin e shoqërisë.

 

Në trajnimet do të përpunohen temat në vijim: shkollat dhe Arsimimi Paqësor, sfidat e Arsimimit Paqësor sot, konceptet dhunë dhe padhunshmëri, kuptimi i konflikteve, komunikimi i padhunshëm, puna ekipore, roli i gjinive në shoqëri, të drejtat e fëmijëve, sterotipet dhe paragjykimet, identitete dhe identetete kombëtare etj. Varësisht nga nevojat e grupit temat do të caktohen temat për çdo trajnim.  

 

Trajnimet do të zhvillohen nëpërmjet punëtorive interaktive, përmes punës individuale, asaj në grup dhe në plenum, ndërsa nga pjesëmarrësi/et pritet kontribut aktiv. Planet për punë janë intenzive (punëtori para dhe pas dite me kohëzgjatje prej 3-4 orë).

 

Gjuha e punës në trajnimet do të jetë gjuha maqedonase por po pati nevojë do të përkthehet në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.

 

Ekipi trajnues:           

Ana Bitoljanu (APFB MEGJASHI)

Blerim Jashari  

Albulena Karaga (APFB MEGJASHI)

Tamara Shmidling- trajnuese mysafire

 

Harxhimet për transport, akomodim dhe ushqim janë të mbuluara nga organizatori.

I ftojmë të gjithë të interesuarit që të mbushin fletëparaqitjen. Afati i fundit për dërgimin e fletëparaqitjes është  15.08.2015, në:

-e-mailin:peace@childrensembassy.org.mk

 

Fletëparaqitje të paplotësuara ose pjesërisht të plotësuara nuk do të merren parasyshë, si dhe fletëparaqitje të cilat do të arrijnë pas afatit përfundimtar.Nga të gjithë personat, fletëparaqitjet e të cilëve do të pranohen, pritet që të marrin pjesë nga fillimi deri në fund të të gjitha punëtorive.

 

 Kritere për përzgjedhjen e pjesëmarrësve:

 

•              të jenë të punësuar në shkollë (të paktën me 50% të orarit të punës)  

•              të jenë të motivuar që në mënyrë aktive të marrin pjesë gjatë realizimit të plotë të projektit ( të jenë të kyçur në projekt aktivitetet nga fusha e Paqes, tolerancës dhe mbrojtjes ose të motivuar për zbatim aktiv të disa temave të caktuara në kuadër të Shkathtësive jetësore ose/edhe në aktivitete jashtëmësimore)

•              të kenë motivim për angazhim afatgjatë për veprim në fushën e ndërtimit të paqes

•              të kenë interes për këmbim të njohurive dhe përvojave me njerëz dhe shkolla , organizata të cilat punojnë aktivitete të ngjajshme

•              mundësi për multiplikimin/shumëzimin e njohurive dhe shkathtësive të fituara

 

Meqenëse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në 20, ndërsa presim që të paraqiten shumë më shumë, me siguri nuk do të kemi mundësi që t'ju përgjigjemi pozitivisht të gjithë të interesuarve. Qëllimi ynë është që të kemi grup të motivuar, të larmishëm dhe të balansuar mirë. Para së gjithash do të kemi parasyshë motivimin e kandidatë/eve që do të paraqiten si dhe balansin sa i përket gjinive, përkatësisë etnike si dhe dallimeve në baza të tjera.

 

Poqese keni pyetje shtesë, persona për kontakt:

 

 

Gordana Pirkovska Zmijanac 

Tel: 075 451 397

peace@childrensembassy.org.mk

 

FLETËPARAQITJEN mund ta shkarkoni këtu ...