Почетна » Мировно образование » Август 2015 Покана за учество на тренинг | Ftesë për pjesëmarrje në trajnim


 

Опис на програмата за Мировно образование 

(2011-2015)

 

Првата детска амбасада во светот – Меѓаши во април 2011. започна со спроведување на проект за Mировно образование заедно со партнерската организациј KURVE Wustrow од Германија (http://www.kurvewustrow.org/) со која има долгогодишна соработка. Проектот има за цел промовирајќи ги мирот и ненасилството како основни вредности во воспитно-образовниот систем да укаже на потребата од поинтензивно вградување на мировното образование во наставните курикулуми.

Мал број организации во Македонија работат на полето на Мировното образование и неговото инкорпорирање во наставните програми, иако насилството во самите училишта е се повеќе видливо. Со воведувањето на Граѓанското образование и Животните вештини може да се најдат содржини од областа на правата на детето и воопшто човековите права а во нивни рамки по некои содржини од областа на Мировното образование. Но, мировната едукација е составен дел на воспитанието и образованието за демократско граѓанство и таа не е исто што и образованието за човекови права, политичкото образование или образованието за мултикултурализам. Мировното образование се темели на потребата од превенција на насилството и превенција на можни нови судири. Tокму на полето на превенцијата не се преземаат доволно активности во школите и тоа е една од причинините што не постои комуникација меѓу младите средношколци од различни етнички групи, кои се оптоварени со предрасуди, а тоа често завршува со конфликтни ситуации, тепачки, навредувања...а некои за жал со уште потешки последици.

Активности

Проектот најпрво се спроведуваше во 3 средни училишта во Скопје: гимназија "Никола Карев", ГУЦ "Здравко Цветковски" и ДСМУ "Д-р Панче Караѓозов". Во 2013та и 2014та ја прошириме оваа програма во нови средни училишта во/и надвор од Скопје, во Скопје СУГС „Владо Тасевски„ и СУГС „Арсени Јовков„ како и во средните училишта ЦСНО „Здравко Чочковски/28 Ноември„ – Дебар, СОУ Гимназија „Кочо Рацин„ – Велес, СОУ Гимназија „Гостивар„ – Гостивар. Постојано се трудиме да вклучуваме нови училишта но и да ги зајакнуваме капацитетите на средните училишта кои веќе се влучени во програмата.

 

Во 2015 година ќе организираме базична обука за професори/ки 21-27. Август, а во текот на школската година ќе изведуваме дополнителни обуки.

 

Обучените професори/ки по обуката ќе имаат задача да организираат мировни активности со учениците, креирајќи содржини со кои младите ќе се сензибилизираат активирајќи се на полето на градењето на мирот. Активностите кои ќе користат методи и содржини од мировното образование може да се организираат во склоп на проектната активност Мир, толеранција и заштита како и во Животни вештини. Затоа, во проектот би било добро да се вклучат професор(к)и кои предаваат општествени науки, вработените во стручните служби на училиштата (педагог, психолог) како и раководители/ки на класови (без разлика кој предмет го предаваат). Како и да е, активностите не се ограничени само на тоа. 

 

Целта на мировните активности е да се сензибилизираат учениците за прашања од областа на комуникацијата и ненасилната разработка на конфликти, процеси на донесување на одлуки,  како и да се иницираат и организираат различни активности како на пр. спортски активности, екскурзии, Форуми, дебати, еколошки активности...  Една од задачите на проектот е да ги оснажи учесниците за активен став во нивната средина, без насилство и со свесност за бројните видови неправди, дискриминации и насилства пренесувајќи им вештини и знаења кои се важни за градење на активен мир, граѓанско организирање и ненасилно дејствување.

Врз процес на селекција според резултатите, мотивираноста и посветеноста на професорите/ките кои ќе сакаат да работат поинтензивно со учениците, ќе организираме и напредна обука (во текот на зимскиот распуст пред второто полугодие).

 

За да се остварат целите на проектот, важно ни е да постои континуитет во спроведувањето и затоа е пожелно професорите/ките кои аплицираат за учество да бидат присутни/вработени во средното училиште барем со 50% од нивното работно време.

Очекувани резултати

Главниот резултат кој се очекува од овој проект е намалување на насилствата во училиштата и зајакнување на капацитетите на професорите и учениците во поглед на надминување на конфликтите разработувајќи ги истите по ненасилен пат. Во среднорочна перспектива пристапот елабориран со овој проект предвидува мултиплицирање на мировни активности во другите училишта во Македонија како и развивање на соработка помеѓу самите училишта. Во долгорочна перспектива целта е мировното образование да стане целосно составен дел на воспитно-образовниот систем во Република Македонија. Текот на проектот ќе зависи од потенцијалите кои ќе се развијат за време на неговото спроведување особено во фазата на мултипликација, а сето тоа ќе се работи во соработка со вклучените училишта, Министерството за образование, локалната самоуправа...

 

Финасии:

Сите трошоци поврзани со проектот се обезбедени од Првата детска амбасада на светот МЕЃАШИ благодарение на финансиската поддршка од Германското федерално миниситерство за економска соработка и развој. Исто така, се надеваме дека Министерството за образование и наука и градот Скопје ќе обезбедат активностите на професорите во младинските клубови да бидат финансиски поддржани од нивна страна како проектни активности односно воннаставни активности, со што би овозможиле континуитет на овој проект и негова одржливост.

 

 

Përshkrim i programit për Arsimim Paqësor

(2011-2015)

 

Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë – Megjashi, në prill 2011 filloi me zbatimin e projektit për arsimim paqësor së bashku me organizatën partnere KURVE Wustrow nga Gjermania (http://www.kurvewustrow.org/) me të cilën ka bashkëpunim shumëvjeçar. Projekti ka për qëllim që duke promovuar paqen dhe padhunshmërinë si vlera elementare në sistemin edukativo-arsimor të vë në dukje nevojën për kyçjen e arsimimimt në programet arsimore.

Një numër i vogël i organizatave në Maqedoni punojnë në fushën e arsimimit paqësor dhe inkorporimin e tij në programet arsimore, edhe pse dhuna në vetë shkollat është mëse e dukshme. Me inkorporimin e Arsimimit Qytetarë dhe Shkathtësive Jetësore mund të gjenden përmbajtje nga fusha e të drejtatve të fëmijës dhe të drejtave të njeriut  në përgjithësi ndërsa në kuadër të tyre edhe disa përmbajtje nga fusha e arsimimit paqësor. Mirëpo, arsimimi për paqe është pjesë integrale e edukimit dhe arsimimit për qytetari demokratike dhe ajo nuk është e njejtë sikur arsimimi për të drejta qytetare, edukimi politik dhe edukimi për multikulturalizëm. Arsimimi paqësor bazohet në nevojën për parandalimin e dhunës dhe parandalimin e përplasjeve potenciale të reja. Është fakt se pikërisht në fushën e parandalimit nuk merren aktivitete të mjaftueshme në shkollat, dhe kjo është një nga arsyet që nuk ekziston komunikim mes të rinjëve të shkollave të mesme nga komunitete etnike të ndryshme, që janë të ngarkuar me paragjykime  dhe kjo shpesh përfundon me situata konfliktesh, të rrahura, fyerje... ndërsa disa për fat të keq edhe me pasoja më të rënda.

Аktivitete

Projekti deri më tani  zbatohej në 3 shkolla të mesme: gjimnazi ‘’Nikolla Karev’’, QSHN ’’Zdravko Cvetkovski’’ dhe SHMM ‘’D-r.Pançe Karagjozov’’. Në 2013ën dhe 2014ën e zgjeruam këtë program edhe në shkolla të mesme të reja brenda dhe jashtë Shkupit, në Shkup SHMQSH "Vlado Tasevski" dhe SHMQSH "Aresenij Jovkov" si dhe në shkollat e mesme "Zdravko Çoçkovski/28 Nëntori" - Dibër, SHMK "Koço Racin"-Veles, SHMK "Gostivar"- Gostivar. Vazhdimisht përpiqemi të kyçim shkolla të reja por edhe të përforcojmë kapacitetet në shkollat e mesme të cilat janë të kyçura tashmë.

 

Në vitin 2015 do të organizojmë trajnim bazik për profesorë/esha 21-27 gusht 2015, ndërsa gjatë vitit shkollor do të organizojmë edhe trajnime shtesë.

 

 

Profesorët/eshat e trajnuar/a pas trajnimit  do të kenë për detyrë të organizojnë aktivitete paqeje me nxënësit, duke krijuar përmbajtje me të cilat nxënësit do të sensibilizohen duke u aktivizuar në fushën e ndërtimit të paqes.

Aktivitetet të cilat do të përdorim metoda dhe përmbajtje nga arsimimim paqësor mund të organizohen në kuadër të projekt aktivitetit Paqe, Tolerancë dhe Mbrojtje si dhe në kaudër të Shkathtësive Jetësore. Prandaj, do ishte mirë që në këtë projekt të kyçeshin profesorë/esha të cilët ligjerojnë lëndë nga shkencat shoqërore, të punësuarit/at në sektoret profesionitse të shkollave (psikolog/e, pedagog/e) si dhe kujdestarë klasash (pavarësisht se çfarë lënde ligjërojnë). Sido që të jetë, aktivitete nuk kufizohen vetëm në këtë.     

 

Qëllimi i aktiviteteve për paqe është që të sensibilizohen nxënësit për çështje nga fusha e komunikimit dhe shtjellimit të padhunshëm të konflikteve, proceseve të vendimmarrjes, si dhe të organizojnë aktivitete të ndryshme si p.sh. aktivitete sportive, ekskurzione, forume, debate, aktivitete ekologjike...Një nga detyrat e projektit është që t’i inkurajojë pjesëmarrësit për qëndrim aktiv në mjedisin e tyre, pa dhunë dhe me vetëdije për padrejtësitë e shumta të llojllojshme, diskriminime dhe dhuna duke i aftësuar dhe duke ju servuar njohuri të cilat janë të rëndësishme për ndërtim të aktivitetit paqësor, organizimit qytetarë dhe veprimit të padhunshëm. 

 

 

Nga një proces selektimi sipas rezultateve, motivimit dhe përkushtimit të profesorëve/eshave të cilët do të duan të punojnë me nxënësit në mënyrë më intenzive me nxënësit, do të organizojmë edhe trajnim të avancuar (gjatë pushimit dimëror përpara fillimit të gjysmëvjetorit të dytë). 

 

Për tu realizuar qëllimet e projektit, është e rëndësishme që të ketë vazhdimësi tëomplementimit, andaj është e dëshirueshme që profesorët/eshat që do të aplikojnë të jenë të pranishëm/punësuar në shkollën e mesme të paktën 50 % nga orari i tyre i punës. 

 

Rezultate të pritura

Rezultati kryesor që pritet nga ky projekt është reduktimi apo zvogëlimi i dhunës nëpër shkolla dhe përforcimi i kapacitetit të profesorëve dhe nxënësve në drejtim të tejkalimit të konflikteve duke i përpunuar të njejtat në mënyrë të padhunshme (paqësore).  Në prespektivën afat-mesme qasja e elaboruar (përpunuar) me këtë projekt parashikon shtimin e aktiviteteve paqësore edhe në shkolla të tjera në Maqedoni. Në prespektivë afatgjate qëllimi është arsimimi për paqe të bëhet pjesë përbërëse e sistemit edukator-arsimor në Republikën e Maqedonisë. Rrjedha e projektit do të varet nga potencialet që do të zhvillohen gjatë kohës së zbatimit të tij posaçërisht në fazën e shumimit, dhe e gjithë kjo do të bëhet në bashkëpunim me shkollat e përfshira, Ministrinë e Arsimit, dhe Pushtetin Lokal.

Financat:

Të gjitha shpenzimet lidhur me projektin janë të siguruara nga Ambasada e parë e fëmijëve në botë -MEGJASHI, duke ju faleminderuar përkrahjes financiare nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Gjithashtu, shpresojmë që Ministria për Arsim dhe Shkencë dhe qyteti i Shkupit do të sigurojnë që aktivitetet e profesorëve në klubet rinore të përkrahen financiarisht nga ana e tyre si aktivitete të projektit ose aktivitete jashtëshkollore, me të cilën do të mundësojnë vazhdimësi të këtij projekti dhe qëndrueshmërinë e tij.